Adding Hardware jobs to Hardware Profiles

There are 2 ways to add Hardware jobs to a Hardware Profile:

Add from an existing Hardware Profile

How to...

Add from an existing computer's hardware jobs

How to...